Hầu như tất cả chúng ta đều bỏ quên đi không gian và không bao giờ